Jaro volá do práce

V sobotu 10. března se uskutečnila první brigáda v zámecké zahradě. Počasí přálo. Pracovali jsme dopoledne i odpoledne. Děkujeme Josefu Homolkovi a jeho zaměstnancům, Marii Nesměrákové, našemu panu faráři Křížovi, Josefu Kolmanovi staršímu, Josefu Kolmanovi mladšímu, Andree, Milanovi a Johance Vítovým, Ludmile Klimovičové, Lídě Zandlové, Milanovi Žáčkovi, Matějovi Žáčkovi, Janovi Bínovi staršímu a Janovi Bínovi mladšímu a také členům spolku Lucii Žáčkové, Aleně Duhajské, Pavle Zandlové, Šárce Bínové. V jarním slunci vypadá zahrada skoro probuzeně.

3. reprezentační ples spolku

V sobotu 27. ledna uspořádal Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka již 3. benefiční reprezentační ples v elegantních prostorách vyhlídkové restaurace zámku Mělník.

zvon nesen

Foto Karel Lojka

K tanci i poslechu zahrál opět vynikající Revival Swing Band Praha, letos byl program obohacen o novinku – módní přehlídku pletených a háčkovaných modelů z ateliéru Dany Vrbové a společenské módy paní Jany Burianové. Jeden z nádherných pletených modelů byl „jadérkem“ v oříšku pro oceněnou Popelku spolku, paní Renatu Burianovou Urbanovou. Věrnou větší repliku „skořápky“ oříšku pro spolek vytvořila paní Veronika Borovičková, děkujeme. Protože ještě není možné přispět na opravu kostela sv. Ducha přímo finančně, podpořil letošní ročník plesu kostelíček především osvětově, prezentací plánovaného obnovení tradice Svatodušní pouti ke kostelíčku ze sousedních Vehlovic. Spolupořadateli jsou Římskokatolická farnost Liběchov a spolek Vehlovská kaplička. Poutní mše se uskuteční v liběchovském kostele sv. Havla, i proto jsme na plese letos již tradiční benefiční dražbu pořádali ve prospěch veřejné sbírky za účelem opravy a zprovoznění svatohavelského kostelního zvonu. Dražené předměty měly proto symbolicky podobu zvonů.

zvon sladky

Foto Karel Lojka

Dvě pletené sukně, originály z dílny Dany Vrbové, věnovali do dražby paní Jana Tunysová a manželé Hermannovi, zákusky v podobě jednoho sta lahodných malých zvonečků složených do jednoho velkého zvonu upekla a věnovala paní Marta Bušková. Celkový výtěžek dražby dosáhl 40.000 Kč a překonal tak loňský rekord. Všem dárcům a dražitelům děkujeme, jejich zásluhou bude o svatodušní pouti 19. května poutníky z věže kostela sv. Havla vítat hlas zvonu. Děkujeme rovněž všem, kdo přispěli věcnými dary či poukazy do plesové tomboly. Za květinovou výzdobu děkujeme paní Ludmile Dostálové, jejíž floristické umění ještě zdůraznilo slavnostní ráz akce.

ples 2018 kostelicek plakat A3Libechov_sobe_-_PF_2018 (1)

Zpívání koled

Na Hod Boží vánoční jsme se sešli liběchovském v kostele sv. Havla, abychom si od 18 hodin po mši svaté zazpívali tradiční vánoční koledy. Ke sváteční atmosféře přispělo kromě nádherné akustiky barokní stavby i výjimečné umění skvělého varhaníka pana Přemysla Kšici, v jehož provedení se i prostá lidová koleda stává hlubokým a pro mnohé z nás i opravdu duchovním zážitkem.
Děkujeme všem, kdo svým přispěním toto přátelské setkání umožnili, a v neposlední řadě rovněž všem dárcům, kteří svým příspěvkem k veřejné sbírce na zprovoznění zvonu kostela sv. Havla opět dokázali, že lhostejnost a neúcta ke kulturnímu dědictví nad společným úsilím nikdy dlouhodobě zvítězit nemůže.
Přejeme i Vám všem do roku 2018 mnoho radosti a úspěchů sdílených s Vašimi přáteli a blízkými.

koledy1

Zpívání koled 25. 12. 2017. Foto: Jakub Žáček

Zpívání koled 25. 12. 2017. Foto: Jakub Žáček

Pro všechny zájemce byly na místě k dispozici texty zpívaných koled. Foto: Jakub Žáček

betlem

Betlém v kostele sv. Havla. Foto: Lucie Žáčková

koledy2017

 

Svatohavelské posvícení, poutní mše a koncert

Svatohavelské posvícení se vydařilo, přálo počasí, účast byla hojná. Děkujeme paní starostce za poskytnutí poloviny stánku sdíleného s městem. Děkujeme všem kolemjdoucím, kteří přispěli do dobrovolné sbírky pořádné Farností Liběchov. Tuto veřejnou sbírku podporujeme a doufáme, že brzy uslyšíme v Liběchově opravený zvon. Jak jsme vysvětlovali dětem, každé zazvonění i té nejmenší mince ve sbírkové kasičce přibližuje první zazvonění opraveného zvonu kostela sv. Havla, a pokaždé, když v budoucnu zazní jeho velebný hlas, bude jim připomínat, že i ony mají na jeho obnově svůj podíl.

štít

Novotou zářící fasáda opraveného štítu kostela sv. Havla přispěla ke slavnostní náladě Svatohavelského posvícení. Foto ing. Josef Janáček

Dále děkujeme panu faráři Mgr. Anselmu Pavlu Křížovi za vedení dvou nedělních zpívaných poutních mší svatých a za zorganizování koncertu vážné hudby v podání varhaníka Martina Vošvrdy a trumpetisty Jiřího Pohnána. Finanční odměny interpretů zajistil spolek Liběchov sobě.
Jsme rádi, že jsme s vámi mohli sdílet krásné zážitky, a těšíme se na další, které pro Liběchov plánujeme.

 

Svatohavelský koncert

Publikace  Liběchovský kostelíček na viniční hoře

Náš spolek vydal letos svou první knížku Liběchovský kostelíček na Viniční hoře. Kniha připomíná proces opravy hrobů na liběchovském hřbitově, do kterých byly v minulém století nedůstojně přeneseny ostatky liběchovských pánů z krypty kostelíčka. Nyní hroby zdobí nové památníky.
Dozvíte se historický kontext, postup opravy a výsledek badatelské činnosti.
Spolek dále vydal 2 nekonečné kalendáře: Kostel sv. Ducha a sv. Hrobu- místo, které fascinuje, dále kalendář Liběchovské ženy.
Uvedené si můžete prohlédnout či zakoupit po dohodě u členů spolku, případně v informačním centru v Liběchově  vždy v době provozu knihovny, tj. ve středu v 15-19 hodin. Rovněž bude publikace k dispozici  k zakoupení během liběchovského posvícení v sobotu 14. října ve stánku v aleji a v neděli 15. října u příležitosti koncertu v kostele sv. Havla u vstupu.
Cena knihy je 200 Kč, cena kalendářů je 350 Kč.

21761469_1666887049996187_6187526675126165715_n

Dny evropského dědictví 2017

ehd_logo

9-10. 9. 2017 jsme se opět jako minulý rok připojili k organizování Dnů evropského dědictví. Velice děkujeme rodině Homolkově a panu Prokopcovi, že nám umožnili uspořádat pro veřejnost v liběchovském zámku a zámecké zahradě a také v Rašínově včelíně komentované prohlídky a kulturní aktivity – Odkrývání dobře utajených houslí (vzpomínka na Miroslava Horníčka), koncert vokálního souboru Chrapot. Dnů evropského dědictví se účastnilo odhadem 500 návštěvníků. V sobotu 9.9. v 14 hod. byla v hudebním sále zámku zahájena přednáškami historiků Doc. PhDr. Jana Kiliána, PhDr. Vítězslava Štajnochra a starostky města Ing. et Mgr. Vladimíry Zralíkové beseda Kostelíček věc veřejná.
Kromě již zmiňovaných aktivit bylo možné zhlédnout též výstavu fotografií Co neodnesl čas, vzala voda a výklad z historie kostelíčka s prohlídkou exteriéru s kronikářem města, panem Ing. Janáčkem.

Děkujeme návštěvníkům všech akcí Dnů evropského dědictví za jejich zájem a hojnou účast.
Regionálnímu muzeu Mělník za přizvání k realizaci projektu.

Děkujeme rodině Homolkových a panu Jiřímu Prokopcovi za zpřístupnění objektů liběchovského zámku a Rašínova včelína. Paní Haně Faix za zapůjčení rodinných fotografií k výstavě. Paní Marii Brožové za zapůjčení kroniky starosty Liběchova pana ing. Františka Homolky k výstavě a též za zapůjčení židlí a stolů pro kulturní program.

Děkujeme Výzkumnému ústavu včelařskému, stanici Liběchov za nádhernou prezentaci včelína jak z hlediska historického, tak z hlediska včelařského, včetně programů pro děti. Zejména pak paní ing. arch. Dagmar Šormové, panu ing. Pavlu Kirchnerovi a panu Jiřímu Junkovi. Za práci s dětmi děkuji paní Pavle Zandlové.

Děkujeme panu ing. Josefu Janáčkovi za výklad u kostela svatého Ducha.

Děkujeme za krásný výklad eposu Vlasta v sale terreně paní Mgr. Andree Vítové a za expresivní výklad historie zámku paní PaeDr. Aleně Duhajské, dále panu PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, PhD., za komentovanou prohlídku zámecké zahrady.

Děkujeme panu Mgr. Milanu Svobodovi za organizaci pořadu Dobře utajené housle a výstavu předmětů z pozůstalosti Miroslava Horníčka.

Děkujeme skautskému oddílu Modrá kotva Liběchov za samostatnou organizaci odpoledne pro děti v zámecké zahradě. Vedení se ujali pánové Mgr. Jaromír Kubec st. a Bc. Jaromír Kubec ml. a manželé Postlovi. Děkujeme panu majoru Lelkovi za odborný výklad při prohlídce bunkru.

Děkujeme mělnickému pěveckému sboru Chrapot za krásný závěrečný koncert.

Velmi také děkuji členům našeho spolku a našim blízkým spolupracovníkům za realizaci obsáhlé výstavy Co neodnesl čas, vzala voda. Jmenovitě to jsou: MUDr. Šárka Bínová, Boris Stojanov, Marcela Vaňhová, Ing. Jan Bína, PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D, za pomoc při instalaci děkuji Ing. Haně Brožové a JUDr. Lubomíru Brožovi.

Děkujeme městu Liběchov za tisk plakátů a otevření informačního centra po dobu trvání akce.

Děkujeme panu Ing. Miroslavu Liederhausovi za zhotovení originálního skleněného střevíčku pro Popelku.

Děkujeme paní Ludmile Dostálové za květinovou výzdobu.

Děkujeme paní Emilii Erbenové za organizaci rautu a přilehlých prostor.
Děkujeme paní Martě Buškové, paní Věře Řezníčkové, paní Blance Veverkové a paní Josefě Fiedorové za pomoc při občerstvení.
Děkujeme za přípravu dobrot paní Martě Buškové, pan Marii Richterové a paní Marcele Vaňhové.

Děkujeme všem, kdo nám pomáhali při úklidu a přípravě zámeckých prostor:
Paní Miloslavě Trojánkové, paní Emilii Erbenové, paní Jarmile Poláčkové, manželům Vítovým, manželům Brožovým, panu Ing. Pavlu Kirchnerovi, panu Jiřímu Junkovi, panu Josefu Královi.
Všem členům spolku a jejich rodinným příslušníkům.
Děkujeme sponzorům akce:
MP Logic, s. r. o. – lékárna Liběchov
Elektromarket servis, s. r. o.
Tisk 64
Mgr. Milan Svoboda
Ing. Hana Brožová
Rezidence Liběchov

Foto Jan Bína.


Za krásné fotografie děkujeme také panu Karlu Lojkovi, dvě ukázky zde, celá jeho fotogalerie je k dispozici na Facebooku.

DSC00326 DSC00334

 

Členská schůze spolku vzala na vědomí Výroční zprávu spolku za rok 2015-2016.

Plánujeme Dny evropského dědictví Liběchov


Prohlídky saly terreny liběchovského zámku, tamtéž kulatý stůl na téma budoucnosti kostelíka Ducha sv. a v podvečer literární program věnovaný památce herce M. Horníčka. Zpřístupněn bude také včelín v areálu tzv. Rašínových objektů a s průvodcem bude možno poznat exteriér a okolí kostelíka Ducha sv. a Božího hrobu.
Výstavu Co neodnesl čas, ale vzala voda instalovanou na zámeckém nádvoří je možné navštívit během prohlídek zámku a též během sobotního odpoledne.
Podrobný program Dnů evropského dědictví Liběchov 9.-10. září zde.

hornicek chrapot skauti

vcelin zamekCo neodnesl čas, ale vzala voda

Výstava mapující historii liběchovského zámku a zahrady od roku 1967 po současnost.
Spolek Liběchov sobě pořádá tento rok již podruhé Dny evropského dědictví v Liběchově. Opět budou zpřístupněny některé liběchovské památky jako kostel sv. Ducha a sv. Hrobu, Rašínův včelín a hlavně liběchovský zámek. Kromě komentovaných prohlídek, nově i pro děti, bude v zámku připraven bohatý kulturní program. Jako první událost, na kterou bychom Vás chtěli pozvat je výstava, o které není zmínka na plakátu, neboť myšlenka výstavu uspořádat se formovala pomalu a nebylo dlouho jasné, zda takto obsáhlý projekt do Dnů evropského dědictví zvládneme. Tak tedy, 9.9.- 10.9. 2017 bude na nádvoří liběchovského zámku otevřena výstava mapující historické události na zámku a v zámecké zahradě. Prohlédnete si historické fotografie zámku, které mimo jiné připomenou průběh rekonstrukce zámku a zámecké zahrady a také expozici asijské sbírky Náprstkova muzea. Nahlédneme do bohatého kulturního dění v liběchovském zámku, které bylo přerušeno fatální povodní v roce 2002. Protože historie budovy je vždy spjata s lidmi, kteří ji vlastní, obývají či jsou v ní pracovně činí, tak součástí naší výstavy budou i medailonky osobností se zámkem a s Liběchovem spojených.

pozvánka DED

Těšíme se na další setkání

ED

 

Nejen kostelíček potřebuje naši pomoc

Krásu Liběchova podtrhuje řada cenných architektonických památek, z nichž mnohé patří mezi ty ohrožené. Barokní kostel sv. Havla, jehož podlahy i mobiliář včetně vzácných polychromovaných barokních soch ohrozil nepřítel všeho dřevěného, červotoč, si naši pomoc zaslouží nejen za působivé mše a nádherné koncerty, které jsme v něm zažili. Aktuálně probíhají na jeho štítu stavební práce,  které jistě přispějí k jeho stabilitě a zvelebení.
Náš spolek se rozhodl pomoci baroknímu kostelu uvnitř budovy. Během toho víkendu jsme navázali na dvě předchozí brigády v kostele. Zorganizovali jsme brigádu, při níž jsme svépomocí provedli nátěry dřevěných podlah, lavic a ostatního nábytku Lignofixem. Materiál byl financován ze sbírky, kterou  uspořádala liběchovská římskokatolická farnost. Kromě vlastních nátěrů jsme také uklízeli a vyklízeli. Bylo nutné silně napadené kusy nábytku z kostela odstranit.  Z postranních oratoří jsme snesli zachovalé části oltářů a umístili je na místa, kam původně patřily, tedy do bočních kaplí kostela.

Tímto jsme ukončili část ochrany dřevěných ploch kostela, kterou bylo možno provést svépomocí.
Nyní budeme usilovat o postupné restaurování, a tím záchranu  dřevěných soch, napadených červotočem. V nejbližší době bude odvezena dvojice soch andílků na oltáři, které jsou v havarijním stavu, nejprve k ozáření Středočeského muzea v Roztokách, a poté budou v restaurátorské dílně biskupství opraveny.

3 5Chtěli bychom mnohokrát poděkovat účastníků  brigády – panu Vítězslavu Štajnochrovi, manželům Brožovým, manželům Poslovým včetně synů Jindřicha a Vojtěcha, panu Janu Baloghovi, Milanu Buškovi, dále rodinám členek spolku, rodině Bínově v počtu dvou členů a  třem členům rodiny Žáčkovy. Též děkujeme paní Ludmile Dostálové a Ludmile Klimovičové a  všem dárcům z jejichž finančních prostředků se materiál na ochranné nátěry pořídil.

0

Květinová zábava

Dne 10.6. 2017 pořádal spolek Liběchov sobě ve Středním odborném učilišti v Liběchově Květinovou zábavu. K tanci i poslechu nám zahrála skupina Gradace. Zábava měla intimní charakter nejen proto, že přišel menší počet hostů, ale důvodem byla hlavně  přátelská atmosféra mezi přítomnými. Vyšlo nám teplé, téměř letní počasí. Tombola byla bohatá na květiny a jiné vonné a zdravé věci. Bylo téměř nemožné nevyhrát.  Také se fotilo a to venku, na sále i v květinovém ateliéru.  Přítomni byli hned  dva šikovní fotografové, kteří se vzájemně ve fotografování doplňovali. Bylo by fajn, kdyby sobotní podařená zábava měla v dalších létech pokrčování. Bohužel tentokrát výtěžek zábavy sotva pokryl náklady s ní spojené, takže nebylo možné přispět na rekonstrukci kostelíčka a jiných liběchovských památek.

Chtěli bychom poděkovat lidem co přispěli do tomboly květinami či květinovou výzdobou sálu a ateliéru: učitelům zahradnického učiliště, Marii Mikešové, majitelům mělnických květinářství, Ludmile Dostálové, Martě Buškové, Janě Kučerové. Děkujeme i ostatním dárcům, Andree Vítové, panu Josefu Duhajskému.

Dále děkujeme našim fotografům Janu Sýkorovi a Borisi Stojanovi.

zabava

 

 

Tradiční Jahodový koncert se letos konal o Svatodušní neděli.

Letnice – Svatodušní svátky – svátky našeho kostelíčka- letos připadly na neděli 4. června.
Připomněli a oslavili jsme je koncertem, tentokrát v kostele sv. Havla. Koncert připravila pro posluchače Římskokatolická farnost Liběchov spolu se spolkem. Krásný zážitek více než 50 přítomným posluchačům připravili MgA. Miroslav Smrčka, trumpetista Karlovarského symfonického orchestru, a MgA. Drahoslav Gric, varhaník předních pražských chrámů.
Květinami vyzdobeným kostelem se rozezněly skladby J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, J. Rheiinbergera a E. Morriconiho. Mnohokrát děkujeme.

IMG_4294    Dobrovolné vstupné podpořilo sbírku liběchovské římskokatolické farnosti a činilo 5898 Kč Částka bude rovným dílem věnována na obnovu obou liběchovských kostelů: To znamená 2 ,949 Kč bude připsáno na základě darovací smlouvy na transparentní účet spolku ve prospěch obnovy liběchovského kostela sv. Ducha a 2949 Kč bude použito s ostatními prostředky sbírky farnosti konané při akcích, na kterých jsme spolupracovali, na likvidaci škod způsobených červotočem v kostele sv. Havla. Konkrétně se z těchto prostředků bude financovat materiál pro ochranný nátěr podlah kůru a oratoří a zejména záchrana dvou soch andílků umístěným na oltáři, které jsou v havarijním stavu a jejichž záchrana by měla začít co nejdříve. Restaurování proběhne v dílnách Litoměřického biskupství. Děkujeme všem našim příznivcům z Liběchova i okolí, kteří přispěli.

IMG_4292

Třetí ročník Jahodového koncertu, jehož název harmonicky doplňuje oslavy začátku léta, jsme tradičně zakončili jahodovým pohoštěním, které pro nás připravila cukrárna U Titěrů včetně vraňanských jahod se šlehačkou. Děkujeme manželům Titěrovým za otevření krásných prostor cukrárny v zavírací den i přípravu pohoštění dle našeho přání. Děkujeme paní Dostálové za květinovou výzdobu kostela i vedení úklidu kostela, na kterém se podíleli též paní Miloslava Trojánková, Pavla Novotná, Matěj Žáček.

Děkujeme panu faráři P. Mgr. Anselmu Pavlu Křížovi, O.Praem., za přípravu kostela, doporučení umělců a výběr skvělého repertoáru koncertu, který svým slovem doprovázel.

IMG_4295

Kvalitní fotodokumentaci od pana Borise Stojanova připravujeme, zatím alespoň pár obrázků mobilem na stránce akce.

Vernisáž výstavy Liběchovský kostelíček na viniční hoře, beseda, vzpomínkový akt na hřbitově a mše za rod Villani a rod Veithů

V sobotu 8. dubna se v restauraci Rašínky v Liběchově uskutečnila vernisáž s besedou. Kromě výstavních panelů věnovaných historii kostela sv. Ducha a Božího Hrobu, osobnostem s kostelíčkem i Liběchovem jako takovým spojeným, patronátní panské hrobce v kryptě kostela, obnově hrobů, do nichž byli zesnulí z hrobky přemístěni, a vybudování památníku, několika ukázkám výtvarných zobrazení kostelíčka očima renomovaných výtvarníků i amatérských nadšenců a kulturním akcím ať už přímo v kostelíčku, nebo kostelíčka se týkajících. Kromě nich si mohli přítomní prohlédnout několik artefaktů nalezených ve hrobech během jejich úklidu a rekonstrukce či rodokmen rozvětveného rodu zakladatele kostelíčka.
Sešli jsme se v hojném počtu, kromě výstavy samotné si tak návštěvníci užili i pohodové posezení u občerstvení s přáteli i nově poznanými známými v příjemném rozhovoru.
Řady členů spolku již na konci loňského roku jako čestný člen obohatil potomek rodu Veithů, pan Zdenek Rudolf Waagner z Wallernstädtu, kterému spolek při této příležitosti  předal členský list. Příbuzný zakladatele kostelíčka pan Červenka, který akci také navštívil, připravil hostům milé překvapení v podobě prezentace zvukového záznamu vzpomínek svého strýce, který dokládá, že rod Villani má svůj významný podíl nejen na historii Liběchova, ale později i na vzniku samostatné Československé republiky a její správě a rozvoji v obtížných dobách.
Místopředsedkyně spolku, paní Andrea Vítová, přiblížila návštěvníkům i další pozoruhodnou osobnost tohoto rodu. Karel Bartoloměj Ignác baron Villani de Pillonico, jak zní jeho vlastní plné jméno, byl šlechtic, liberální politik, výrazný český vlastenec a básník, který publikoval pod uměleckým jménem Drahotín Maria baron  Villani.
Na hřbitově jsme pak věnovali zesnulým osobnostem spojeným s historií Liběchova vzpomínku a modlitbu. Po pietním aktu následovala zádušní mše za tyto rody v kostele sv. Havla. Působivá varhanní hudba a inspirující kázání zanechaly ve všech přítomných hluboký dojem.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na úspěšném průběhu celé akce.
Za vlastní přípravu výstavy – textové a grafické práce děkujeme paní Mgr. Andree Vítové, PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, PhD., Jitce Novákové a Pavle Zandlové.
Děkujeme všem přátelům a podporovatelům kostelíčka a spolku, kteří poskytli materiály k prezentaci.
Děkujeme panu Jiřímu Prokopcovi poskytnutí prostor restaurace Rašínky a jejímu kolektivu pod vedením paní Kalašové za vzornou obsluhu a příjemnou atmosféru.
Městu Liběchov za zapůjčení nástěnek k výstave. Za dopravu těchto nástěnek děkujeme paní Janě Dvořákové.
Děkujeme P. Mgr. Anselmu Pavlu Křížovi, O.Praem., za vzpomínkový akt na hřbitově a za mši svatou za rodiny Villani a Veithů.
Děkujeme panu Šimonu Rozborovi za hudební doprovod na trubku při vzpomínkovém aktu na hřbitově.
Děkujeme členům spolku a rodinným příslušníků za instalaci výstavy, přípravy vernisáže a následný úklid.

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili sbírku římskokatolické farnosti Liběchov, jejíž výtěžek byl 6 562, Kč.
Prostředky budou použity na likvidaci červotoče v liběchovském kostele.

2. reprezentační ples spolku 


V sobotu 28. ledna 2017 se na zámku Mělník uskutečnil již druhý ročník reprezentačního plesu spolku Liběchov sobě.
Všem sponzorům děkujeme zatím alespoň takto hromadně, podrobně se rozepíšeme v chystané reportáži na webu.
Děkujeme i všem, kdo zakoupením vstupenky či účastí v dražbě přispěli benefičnímu účelu plesu.
Těšíme se na vás i na dalších akcích v roce 2017!
Připomeňte si s námi skvělou kapelu, bohaté pohoštění, excelentní dorty, pro jejichž autorku ani nenacházíme dostatečná slova obdivu a poděkování, pracovitou Popelku a pestrou tombolu s hodnotnými i vtipnými cenami.
Za krásné fotografie děkujeme panu Borisi Stojanovovi.

« 1 z 2 »

PROHLÁŠENÍ K NOVÉMU ROKU

Milí přátelé a příznivci spolku Liběchov sobě,

dovolte, abychom Vám všem s novým rokem popřáli hodně zdraví a štěstí v osobním i profesním životě.

Děkujeme Vám za Vaši podporu naší činnosti a za hojnou účast na našich akcích. Jen díky Vám, Vašemu zájmu a pomoci jsme jich za loňský rok mohli uspořádat neuvěřitelných dvanáct. Dárci z Vašich řad přispěli od začátku naší činnosti na transparentní účet, určený výhradně k opravě kostela  sv. Ducha, celkem 158 tisíci korunami. Též se podařilo opravit dvě hrobky na liběchovském hřbitově, kam byly v 70. letech přemístěny ostatky z krypty kostelíčka, a zřídit na tomto místě důstojný památník. Celkové náklady akce, která byla podpořena veřejnou sbírkou i dalšími dary, čítaly 143 550 Kč. Ještě jednou děkujeme!

V letošním roce se kromě kulturní a osvětové činnosti chceme soustředit hlavně na podporu města v jednáních, která by měla vést k získání kostela sv. Ducha do vlastnictví města Liběchov. Výrazem naší užší spolupráce je mimo jiné smlouva uzavřená mezi spolkem Liběchov sobě a městem Liběchov.

V současné době je kostelíček stále majetkem Národního muzea Praha. Město Liběchov zažádalo o jeho převod do svého vlastnictví a náročné řízení dosud probíhá. V minulosti nám bylo se souhlasem vlastníka památky dopřáno uspořádat několik koncertů přímo v budově kostelíčka, které měly díky jeho geniu loci neopakovatelnou atmosféru. Při návštěvě ekonomického náměstka muzea v květnu 2016 v Liběchově však bylo kostatováno, že technický stav památky nadále nedovoluje pořádání akcí pro veřejnost. Tuto skutečnost jsme stejně jako vedení města přijali a plně ji respektujeme. Současně obracíme naši pozornost k dalším významným památkám Liběchova, které pro naše aktivity mohou v současné době poskytnout útočiště.

Věříme, že v nadcházejícím období dojde za spolupráce všech zúčastněných stran k pozitivnímu posunu v jednání o převod kostelíčka do majetku města. Zároveň se těšíme na všechny příležitosti, při kterých se s Vámi budeme moci setkat.

Novinky

Z členské schůze spolku

Za čestného člena spolku byl jednohlasně přijat pan Zdenek Rudolf Waagner z Wallernstädtu, přímý potomek rodu liběchovských Veithů.

Finanční částka 6.000 Kč složená z darů poskytnutých na liběchovské památky během vernisáže kalendáře Liběchovské ženy (26. 11. 2016) byla na základě jednomyslného rozhodnutí členské schůze spolku, konané dne 30. 12. 2016, v plné výši vložena (klientský vklad 2. 1. 2017) na transparentní účet spolku, určený výhradně k opravě kostela sv. Ducha v Liběchově.
Smlouva o spolupráci s městem Liběchov k nahlédnutí.

 

Zpívání koled
Na první svátek vánoční, o Hodu Božím, jsme se opět před mší svatou sešli v kostele sv. Havla, tentokrát abychom si společně zazpívali tradiční lidové koledy.
Pro každého byly připraveny vytištěné texty, aby pomohly naší občas děravé paměti, a za varhany usedl skvělý přes své mládí už mnoha oceněními ověnčený hudebník, pedagog teplické konzervatoře a varhaník (nejen) malostranského chrámu sv. Mikuláše, pan MgA. Přemysl Kšica.
Mezi všeobecně známými vánočními melodiemi bylo i několik, které mnozí návštěvníci slyšeli poprvé, mezi nimi i moravská lidová, ale hlavně „naše spolková“ koleda Vím já kostelíček.
Setkání se neslo v přátelském vánočním duchu, k němuž přispěl i zdánlivě prostý příběh z úst pana faráře, vyprávění o pastýři a stéble slámy z betlémských jesliček.

Vánoce 2016 Liběchov

Zpívání koled

Vánoce 2016 Liběchov

Kůr a varhany v kostele sv. Havla

Celé info z krásné vánoční akce včetně podrobného poděkování a několika nahrávek koled připravujeme na stránce akce.

Adventní koncert
V neděli 18. prosince se konal v kostele sv. Havla v Liběchově adventní koncert pořádaný společně s Římskokatolickou farností Liběchov, na němž vystoupil varhaník Martin Moudrý a renomovaní pěvci Chorální scholy při kostele Nanebevzetí Panny v Praze na Karlově ve složení Kryštof Zuska, Václav Šobáň a Jiří Novák.
Benefiční dražba perníkového betlému, mistrovského cukrářského díla, stejně jako dobrovolné vstupné a výtěžek z vánočních dekorací a svícnů, budou použity na konzervátorské ošetření mobiliáře kostela a zákrok proti červotoči.
Betlémské světlo, které zde rozdávali skauti z oddílu Přístav Modrá kotva Liběchov, jako krásný symbol naděje rozzáří vánoční domácnosti mnoha liběchovským rodinám.

kostel sv. Havla 18. 12. 2016

Adventní koncert

Podrobné info s poděkováním všem, kdo se na přípravě koncertu podíleli, připravujeme, fotogalerii z koncertu již najdete na stránce akce.

pf2017

Vernisáž kalendáře Liběchovské ženy

26. 11. 2016 v 16 hodin proběhla v sále v Rašínkách vernisáž, na které byl představen „nekonečný“ nástěnný kalendář s názvem Liběchovské ženy očima fotografa Jana Sýkory. Slavnostní podvečer organizoval spolek Liběchov sobě s milým přispěním několika mužů a žen, a to nejen z Liběchova. Záměrem projektu bylo vytvořit pospolitou atmosféru, vyzdvihnout to dobré v nás, zavzpomínat a vzdát hold lidem, kteří si to zaslouží. Myslím, že samotný průběh večera potvrdil, že se nám tento záměr podařil. Nekonečný kalendář s tvářemi žen, kterých si určitě většina, ne-li všichni obyvatelé našeho městečka velice váží, byl v sále záhy rozprodán. Výtěžek z prodeje kalendáře bude věnován jako příspěvek spolku a lidí, kterým záleží na kulturnosti prostědí, v kterém žijeme, na rekonstrukci části interiéru kostela sv. Havla. Zbývá asi 15 ks kalendáře, cena za jeden kus je 350 Kč. Na koupi bude vystavena darovací smlouva. Příspěvek podpoří činnost spolku, mj. organizování dalších kulturních akcí pro veřejnost.

Fotogalerie z vernisáže.
Fotografie Jakub Žáček a Břetislav Tureček, děkujeme.


pozvanka_kalendar_verejna

Jmenovitě  ještě jednou děkujeme všem, komu vděčíme za to, že se realizace památníku a jeho představení veřejnosti zdařily:
Poděkování za duchovní část slavnosti
Děkujeme Jeho Excelenci Mons. Mgr. Janu Baxantovi za podporu, kterou nám poskytl od samého začátku projektu úspěšně symbolicky zakončeného jeho návštěvou, mší svatou a požehnáním památníku.
Děkujeme P. Mgr. Anselmu Pavlu Křížovi, O.Praem., za pomoc při technických problémech na hřbitově, obřad při ukládání ostatků a organizaci příprav mše svaté.
Děkujeme P. Edwardu Walczykovi za návštěvu Liběchova a účast na mši svaté.
Děkujeme Chrámovému sboru při kostele sv. Bartoloměje v Praze-Kyjích pod vedením paní Renaty Polákové za úžasný zážitek ze zpívané bohoslužby a za doprovod obřadu na hřbitově.
Za květinové aranžmá v kostele děkujeme paní Ludmile Dostálové.
Za úpravu oltářního plátna děkujeme paní Evě Peškové.
Za úklid kostela děkujeme paní Ludmile Dostálové, paní Miloslavě Trojánkové, paní Miloslavě Pužové, paní Haně Kadeřábkové, paní Pavle Novotné, paní Janě Králové, paní Andree Vítové, panu Milanu Vítovi, paní Šárce Bínové, paní panu Milanu Žáčkovi, slečnám Vandě a Ludmile Zandlovým a pánům Jakubovi a Matějovi Žáčkovi.
Děkujeme panu Josefu Kollmanovi za odvoz odpadu.
Děkujeme městu Liběchov za posekání trávníků u kostela a odvoz bioodpadu. Děkujem rovněž za zaplacení slavnostního oběda s panem biskupem.
Děkujeme Rezidenci Liběchov za sponzorství.
Děkujeme panu Milanu Svobodovi, panu Petru Zámostnému a paní Pavle Zandlové za zajištění zázemí pro farní sbor.
Děkujeme paní Richtrové, paní Buškové a paní Nesládkové za už legendární úžasné cukroví.
Děkujeme panu Břetislavu Turečkovi a panu Borisi Stojanovovi za fotodokumentaci.

Poděkování za pomoc s vybudováním památníku.
Děkujeme panu PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, Ph.D., za autorský návrh památníku včetně vytvoření 3D modelu. Též děkujeme za odborné konzultace v oblasti historie a dějin umění a velkou pomoc s důstojným uložením ostatků.
Děkujeme panu Ing. Miroslavu Liederhausovi za umělecké zhotovení všech součástí památníku.
Děkujeme panu Leoši Valehrachovi za restaurátorské práce na pískovcových součástech náhrobků a za opravu náhrobků samotných.
Děkujeme pohřební službě Elpis zastoupené panem Jaroslavem Manglem za záštitu spojenou s úklidem hrobek a ukládáním ostatků. Panu Jaroslavu Manglovi děkujeme za prvotní myšlenku o pronájmu hrobů spolkem a další konzultace.
Děkujeme panu Mgr. Dušanovi Thurzo, Ph.D., za úklid hrobek, práci s ostatky a jejich odborné ošetření.
Děkujeme Ing. Janu Bínovi za zpracování projektové dokumentace k opravě opěrné zdi na hřbitově.
Děkujeme panu Červenému za provedení opravy opěrné zdi.
Děkujeme paní Ludmile Dostálové a panu Ing. Pavlu Dostálovi za úpravu okolí hrobek.
Děkujeme panu Josefu Homolkovi za smrkové chvojí k výzdobě.
Děkujeme panu Břetislavu Turečkovi za odbornou fotodokumentaci.
Děkujeme paní Ludmile Klimovičové za poskytnutí zázemí pro pracovní porady spolku a jeho konzultantů a za desítky litrů jejího vynikajícího čaje.

Zejména děkujeme všem, díky jejichž finančním příspěvkům se mohl projekt realizovat:

Děkujeme za konkrétní finanční dary na jednotlivé části památníku: Panu Josefu Homolkovi, který pokračuje v rodinné tradici donátorství na místa posledního odpočinku rodiny Veithů, za poskytnutí daru na kovový baldachýn s nápisem na hrobě rodiny Zborniků; Ordinaci Liběchov, s.r.o., za poskytnutí daru na kovový baldachýn na hrobě rodiny Wrbů; panu Vítězslavu Štajnochrovi a paní Ludmile Klimovičové za poskytnutí daru na výrobu obelisku spočívajícího na skleněném glóbu.
Děkujeme přispěvatelům veřejné sbírky, každému, kdo daroval byť jen jedinou korunu do sbírkových pokladniček umístěných v lékárně Centrum Mělník, v Turistickém informačním centru Mělník, v papírnictví pana Jaroslava Groha Liběchov a v ordinaci v Liběchově i během akcí spolku. Děkujeme vlastníkům firem, kde byly kasičky umístěny.
Děkujeme  za výrobu dobrot a dekoračních předmětů ke stánkovému prodeji, jehož výtěžek byl též součástí sbírky: dětem ze Základní školy a mateřské školy Liběchov, rodině Pašingrových z Prahy a paní Martě Buškové z Liběchova.
Za příspěvek na sbírkový transparentní účet děkujeme paní Ing. Pavle Veverkové a paní Haně Novákové.
Za dary na provozní účet spolku použité na rekonstrukci hrobů děkujeme firmám Other Side, s.r.o., EMS, s.r.o.,  MP Logic, s.r.o.
Děkujeme obci Želízy za dotaci na opravu opěrné zdi.

Aktualizace k 19. 10. – spočtení příspěvků po Svatohavelském posvícení

Všem dárcům děkujeme.
2 4

O posvícení se konala biskupská mše a odhalení památníku

V sobotu 15. října oslavil Liběchov Svatohavelským posvícením 700 let od první písemné zmínky o městě.  V tento den zároveň vyvrcholilo úsilí spolku o zmírnění historické křivdy spáchané na majitelích liběchovského panství, mecenáších kultury a budovatelích Liběchova, jejichž ostatky byly z krypty kostelíčka nedůstojně  umístěny do dvou opuštěných německých hrobů na hřbitově. Díky darům štědrých sponzorů a vyhlášené veřejné sbírce se spolku podařilo uskutečnit záměr hroby opravit, zesnulé v nich uložit podle křesťanských zvyklostí, jak by si jistě sami přáli, a na hrobech vybudovat důstojný památník. Originální dílo vzniklo v dílně želízského uměleckého kováře a skláře Ing. Miroslava Liederhause podle návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, Ph.D. Památník, který v sobě symbolickým způsobem spojuje prvky masivního patinovaného kovu s akcentovanými detaily z barevného skla, byl v sobotu představen veřejnosti.

lied

Památník – celkový pohled. Foto: Miroslav Lieredhaus, autor památníku.

let

Památník – detail. Foto: Miroslav Liederhaus, autor památníku

skl

Památník – detail. Foto: Miroslav Liederhaus, autor památníku

Naše pozvání do Liběchova přijal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který po slavnostní mši, kterou sloužil v kostele sv. Havla, památníku požehnal. Mši i obřad na hřbitově provázel úžasným vícehlasým zpěvem farní sbor z Kyjí. Na velebné tóny duchovní hudby a vlídná slova pana biskupa budou početní shromáždění hosté i místní občané, kteří se akce zúčastnili, dlouho a s dojetím vzpomínat.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na faktu, že slavnost mohla proběhnout.

 

Foto Boris Stojanov, větší fotogalerie na stránce akce.

mse-v-kostele-sv-havla

Kostel sv. Havla

predsedkyne-spolku-mudr-lucie-zackova-a-mons-jan-baxant

Mons. Jan Baxant a předsedkyně spolku MUDr. Lucie Žáčková

pamatnik-2

Památník s kovovým baldachýnem, který věnoval pan Josef Homolka.

pamatnik-3

Mons. Jan Baxant a farní sbor z Kyjí

pamatnik

Počasí nás neodradilo

Tisková zpráva k celému projektu.

Posvícenský stánek spolku Liběchov sobě

Mezi stánky nabízejícími posvícenské laskominy a suvenýry nechyběl ani náš stánek s dobrotami a výrobky na podporu našeho snažení. Výtěžek prodeje putoval rovněž na sbírkový účet.

dscn5789Za zboží do stánku děkujeme všem laskavým dárcům:
Základní škole a mateřské škole Liběchov
Rodině Pašingrových z Prahy
Paní Martě Buškové z Liběchova

dscn5787
Za zapůjčení stánku děkujeme Městskému úřadu Liběchov; panu J. Rodrovi a zaměstnancům technických služeb města děkujeme za stavbu a úklid stánku.

Pokračování veřejné sbírky

Výsledky úředního spočtení příspěvků na veřejnou sbírku v pokladničkách v Lékárně Centrum na Mělníku a v liběchovském papírnictví pana Groha k 13. 10. 2016. V plné výši byly vloženy na transparentní účet sbírky.
Všem dárcům děkujeme!

1 3


Ukázka z koncertu sboru Intermezzo v zámku Liběchov 10. 9. 2016 

Úspěšnost veřejné sbírky

Částka na sbírkovém účtu narůstá díky vašim darům. Během Dnů evropského dědictví se dobrovolné vstupné vybíralo do dvou úředně zapečetěných sbírkových pokladniček, v plné výši putovalo na účet sbírky i vstupné z odpoledního sobotního koncertu smíšeného sboru Intermezzo.
Částky dosáhly úctyhodných hodnot 11411 Kč a 2201 Kč v pokladničkách a 3900 Kč vstupné.

 

scan  scan2

Dny evropského dědictví

ehd_logo

Do velkého mezinárodního projektu Dny evropského dědictví se každoročně zapojuje množství známých i méně známých památek. Myslíme si, že Liběchov má v tomto ohledu rozhodně co nabídnout, proto spolek ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník připravil zapojení hned tří z liběchovských pozoruhodností. Zámek Liběchov, Rašínův včelín a kaple sv. Ducha a Božího hrobu přivítaly návštěvníky zblízka i zdaleka. Bohatý program vyvrcholil koncertem smíšeného mšenského sboru Intermezzo pod vedením sbormistra Karla Horňáka.
Děkujeme návštěvníkům za obrovský zájem a bohatou účast.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci celého projektu.

Velice nám pomohli především: Regionální muzeum Mělník, rodina Homolkových a Jiří Prokopec, Vítězslav Štajnochr, včelaři Zdeňka Horký a Ing. Kirchner, Jana a Josef Královi, Kateřina Gregorová, Gabriela Hůlková, Miroslava a Zdeněk Pužovi, Hana Kadeřábková, Abigail Rejchrtová Kozlíková, Břetislav Tureček (příprava prostor), Ludmila Dostálová (květinová výzdoba), Marta Bušková, Věra Řezníčková, Ludmila Klimovičová, Jarmila Poláčková a Věra Vítová (pohoštění při koncertu) a naši rodinní příslušníci. Děkujeme!

Sala terrena

Sala terrena zámku Liběchov s Navrátilovými freskami podle eposu Vlasta.

Rašínův včelín

Rašínův včelín, neprávem méně známá památka, ve své době unikátní dílo, dokazuje, že i hospodářské budově svědčí krása stylu art déco.

konc

Koncert smíšeného sboru Intermezzo v hudebním sále zámku Liběchov.

Do velkého mezinárodního projektu Dny evropského dědictví se každoročně zapojuje množství známých i méně známých památek. Myslíme si, že Liběchov má v tomto ohledu rozhodně co nabídnout, proto spolek ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník chystá zapojení hned tří z liběchovských pozoruhodností.

ZÁMEK LIBĚCHOV

Mimořádná příležitost navštívit salu terrenu liběchovského zámku, od povodně v roce 2002 veřejnosti nepřístupného, a prohlédnout si fresky Josefa Navrátila z let 1838–1843, inspirované veršovaným hrdinským eposem Vlasta (1829) autora Karla Egona Eberta.
Komentované prohlídky 10:00, 12:00, 14:00
Procházka zámeckou zahradou s odborným výkladem PhDr. Vítězslava Štajnochra, PhD., ve 13:00.
Koncert INTERMEZZO
Mšenský smíšený sbor pod vedením sbormistra Karla Horňáka vystoupí v hudebním sále zámku Liběchov.
Prodej vstupenek na místě před zahájením koncertu, vstup do zámku 20 min. před zahájením koncertu, v 16.00 bude zámek uzavřen a vstup již nebude umožněn.
Vstupné 100 Kč, děti 50 Kč, dobrovolné vyšší vstupné vítáme.
Vybrané vstupné z koncertu sboru Intermezzo dude darem na veřejnou sbírku a bude v plné výši převedeno na její transparentní účet vedený U Moneta Money Bank, č. ú. 219797763/0600.

RAŠÍNŮV VČELÍN
Unikátní stavba v areálu bývalého sídla Dr. Jaroslava Rašína.
Výstava původních úlů. Možnost zakoupit pravý liběchovský med z Výzkumného ústavu včelařského, stanice Liběchov.
Komentované prohlídky s odborným výkladem včelaře.
11:00, 13:00, 15:00

KOSTEL SVATÉHO DUCHA A BOŽÍHO HROBU
Dominanta města, jejíž historie sahá až do roku 1654. Prohlídka exteriéru kostela. O stavebním vývoji a osudech této památky promluví kronikář Liběchova Ing. Josef Janáček.
12:00, 14:00

Děkujeme Regionálnímu muzeu Mělník za příležitost seznámit zájemce o evropské kulturní dědictví s liběchovskými památkami, které si pozornost a péči rozhodně zaslouží.

Sbírka na památník úspěšně startuje

Speciální sbírkový účet u Moneta Money Bank
(dříve GE Money Bank), číslo transparentního účtu 219797763/0600.

hro

Přispět do naší úředně zapečetěné sbírkové kasičky můžete také v Turistickém informačním centru Mělník.

Sbírka, jejíž vyhlášení bylo oznámeno na Jahodovém koncertě, se úspěšně rozjíždí. Při úředním sečtení příspěvků vybraných na koncertě do sbírkové pokladničky byla zapsána úctyhodná suma 4870 Kč.
Děkujeme vám za přízeň a věříme, že s vaší pomocí projekt dotáhneme do úspěšného konce.

zapis

Jahodový koncert

V neděli 19. června spolek uspořádal v krásných prostorách oranžerie Rezidence Liběchov Jahodový koncert.

SONY DSC

Velká fotogalerie zde, menší ochutnávka také na našem Facebooku. Foto Boris Stojanov

Nádherné čisté vokály KrisKrosKvintetu nadchly jistě všechny přítomné a lahodný jahodový sen v podobě čerstvých zralých jahod, „wimbledonských“ jahod se šlehačkou a neuvěřitelných nadýchaných jahodových rolád zapůsobil na všechny ostatní zbývající smysly.
Podrobné informace o akci připravujeme a děkujeme všem, kdo se na úspěšném průběhu příjemného večera podíleli i všem návštěvníkům, kteří svou účastí přispěli dobré věci.
A tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Protože podmínkou oprav kostelíčka bude jeho převod do vlastnictví nebo držby města, což je běh na delší trať a my bychom se rádi už dnes angažovali alespoň v nějaké věci s kostelíčkem spojené, bylo během koncertu vyhlášeno zahájení úředně schválené veřejné sbírky, která poslouží k opravě opěrné zdi na Liběchovském hřbitově a hrobu ležícího nad ní.
Do tohoto opuštěného hrobu byly z krypty kostelíčka přeneseny ostatky mecenášů a budovatelů Liběchova, kteří vtiskli našemu městu tvář, která představuje to lepší a krásnější, co z Liběchova dodnes vnímáme.
Měli tam ležet navždy zapomenuti.
(Více najdete v textu Příběh krypty kaple sv. Ducha a Božího Hrobu .)
Protože vnímáme velký dluh, který Liběchov vůči těmto lidem má, chceme zde vybudovat důstojný památník, který bude nám i našim potomkům připomínat tyto rodiny, připomínat, že tvořit a budovat znamená a vždy bude znamenat víc než ničit a hanobit.

sbirka

Osvědčení o schválení sbírky k nahlédnutí zde.

Děkujeme paní Janě Tunysové za sponzorské poskytnutí prostor hotelu Rezidence Liběchovpersonálu Rezidence Liběchov za profesionální zajištění akce.
Děkujeme vokální skupině KrisKrosKvintet za krásný hudební zážitek.
Děkujeme paní Jitce Novákové za grafické práce.
Děkujeme  panu Borisi Stojanovovi z  Tisk 64 za tisk plakátů ke sbírce.
Děkujeme městu Liběchov za zajištění propagace – tisk plakátů.
Děkujeme paní Martě Buškové a paní Jiřině Pavlíčkové za přípravu pohoštění – jahodových rolád.
Děkujeme paní Ludmile Dostálové za darování a vazbu květin pro návštěvnice koncertu.
Děkujeme paní Marcele Borýskové a panu Borisi Stojanovovi  z Tisk 64 za fotodokumentaci akce.
Děkujeme čestným hostům a všem návštěvníkům koncertu za to, že vytvořili skvělou atmosféru večera.
Budeme se těšit na další příjemné setkání s vámi.

unnamed

Letnice v Liběchově

Výstava Malujeme pro kostelíček byla otevřena slavnostní vernisáží v neděli 15. května 2016 ve 14.00 hodin. Děkujeme především všem malým výtvarníkům za to, že se výtvarných dílen zúčastnili a pilně malovali. Pod vedením profesionálů ( MgA. Jitka Navrátilová, Bc. Jitka Čechová, Barbora Veselá, MgA. Jiří Miláček, Mgr. Vladimír Halada a výtvarnice paní Marie Poláková) vznikly krasné společné obrazy, plastika anděla, ale i řada drobnějších samostatných děl, vytvořených na různých materiálech, včetně dřeva. Každý, kdo si namaloval svůj obrázek a rád by si ho ponechal na památku (např. portrét maminky), převezme si jej po skončení výstavy, kterou chceme ještě jedenkrát představit veřejnosti.
Dveře barokní konírny liběchovského zámku, která tuto výjimečnou výstavu hostí, se tak návštěvníkům znovu otevřou v sobotu 28. května 2016 od 15-17 hod., kdy v Liběchově zároveň oslavíme Den dětí. Zábavné odpoledne pořádané městem tak můžete spojit s prohlídkou výstavy a vyzvednutím svého obrázku.
Se souhlasem tvůrců bude několik obrazů vydraženo a výtěžek dražby bude věnován na rekonstrukci a výzdobu kostela sv. Ducha, případně na vznik památníku rodiny Veithů, původně pochované v kryptě kostelíčka.
Necháváme na uvážení každého autora, zda se tímto způsobem rozhodně přispět.
Dražba bude veřejná a bude probíhat na našem Facebooku s tím, že průběh dražby bude zároveň aktualizován na našich webových stránkách.

Zatím byl vydražen první z obrazů namalovaných a nakreslených v rámci projektu Malujeme pro kostelíček.

Malujeme pro kostelíček
Skrytý portrét (Žena v klobouku)

Další budou následovat od soboty 28. května, kdy se výstava návštěvníkům opět otevře.
Upozorňujeme zájemce, že k prodeji bude nabídnuta jen část obrazů, které autoři věnují, hlavní a společné práce jsou určeny k výzdobě interiéru kostelíčka.

Letnice v Liběchově

Víkend 14.-15 května 2016 proběhl ve znamení výtvarných dílen a následné vernisáže Malujeme pro kostelíček.
K zahájení akce jsme se sešli v sobotu po obědě u kostelíčka.
Navzdory všem meteorologickým předpovědím i tomu, že letos letnice vyšly přesně na „ledové muže“, nám počasí dalo najevo, že i příroda je nám příznivě nakloněna.
Že kostelíček nese jméno sv. Ducha, ví v Liběchově snad každý.
Ale co to vlastně je, ten Duch? Co jsou to svatodušní svátky, kdy se zde konávaly poutě? Co to znamenalo pro naše předky a co to může znamenat dnes pro nás?

IMG_1246
O zahajovací promluvu, která nám měla být inspirací při společné tvorbě, jsme proto požádali P. Mgr. Anselma Pavla Kříže, O. Praem., zdejšího pana faráře. Příběh o seslání sv. Ducha na Ježíšovy učedníky po jeho nanebevzetí vyprávěl prostě a působivě, tak, aby byl srozumitelný i menším dětem, které o něčem takovém v mnoha případech slyšely poprvé.
Poté jsme sešli jarním rozkvetlým svahem dolů do obce, kde jsme se rozdělili do jednotlivých výtvarných dílen.
V Husově domě, kde nám pohostinně bezplatně poskytli prostory Abigail Rejchrtová Kozlíková a Dušan Thurzo, se zapojily především děti. Pod vedením Barbory Veselé zde vytvářely společný rozměrný obraz Noemovy archy se spoustou zachráněných zvířat, kdo chtěl, věnoval se portrétům nebo jiné individuální tvorbě, případně se podílel na kombinování technik při znázorňování Stromu života.
V sousední sokolovně vznikala další dvě společná díla, a to kašírovaná plastika anděla pod vedením Mgr. Vladimíra Halady a obraz Panny Marie v Liběchově, inspirovaný El Grecovými Letnicemi, s MgA. Jiřím Miláčkem.
V konírně liběchovského zámku na účastníky čekaly Bc. Jitka Čechová s válečkovou technikou a MgA. Jitka Navrátilová s malbou.
Kromě toho si zájemci mohli vyzkoušet origami, malbu a kresbu na dřevo, ozdobné razítkovací techniky a koláže – každý podle toho, co ho lákalo nejvíc.
Tvořilo se s velkým nadšením až do večera, pro všechny bylo k dispozici i občerstvení.
IMG_1291
V neděli pak byla vytvořená díla vystavena v krásných prostorách barokní konírny.
Zároveň s výstavou Malujeme pro kostelíček byla příležitost prohlédnout si neobvyklou tvorbu Jana Čumlivskeho. Výstava Osteographia:  Události sametové revoluce 1989 na zvířecích kostech vybízí nejprve k pousmání či zavrtění hlavou, ale velmi rychle i k zamyšlení nad naším vnímáním historie a nad nesamozřejmostí pravdy.
Vernisáž uvedla v boogie-woogie stylu Jaroslava Šilhavá, kterou si jistě pamatují jako skvělou pianistku Revival Swing Band Praha všichni návštěvníci našeho benefičního plesu na Mělníku.
Prohlídku vystavených prací zpříjemnil hudbou Matěj Žáček.

IMG_1407

Děkujeme všem výtvarníkům, kteří se rozhodli vést naše dílny.
Děkujeme panu Josefu Homolkovi, spolumajiteli zámku Liběchov, za bezplatný pronájem konírny.
Děkujeme paní Abigail Rejchrtové Kozlíkové a Dušanu Thurzovi za poskytnutí prostor Husova domu.
Děkujeme České obci sokolské za pronájem sokolovny.
Děkujeme panu faráři P. Mgr. Anselmu Pavlu Křížovi, O. Praem., za inspirativní úvodní promluvu.
Děkujeme paní Jaroslavě Šilhavé za temperamentní boogie-woogie, které nás o již chladnější neděli zahřálo víc než horká káva.
Děkujeme panu Matěji Žáčkovi za romantický klavírní doprovod, jímž v jednu chvíli nečekaně proměnil prohlídku vystavených obrazů v detektivní pátrání 😉
Děkujeme panu PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, PhD., za komentovanou prohlídku zámecké zahrady.
Děkujeme našim rodinám a přátelům, kteří pomohli s přípravou akce.

Připravili jsme pro vás rozsáhlou fotogalerii z akce.

Dobro se nikdy neztratí, ale ve svůj čas přinese ovoce.
(citát z knihy Lectio Divina)

Výborná zpráva od našeho člena, ing. Janáčka

Dobrý den, přátelé liběchovského kostelíka!
S radostí, vlastně s velkou radostí sděluji, že kýžená revize hromosvodu proběhla, Národní muzeum (zatím stále vlastník objektu) skutečně zajistilo sympatického pana revizního technika, který provedl potřebné, vyměnil a opravil svorky, proměřil odpor svodů – vše je tedy t.č. v pořádku. Revize platí 5 let, se vším všudy přišla údajně na cca 5.000 Kč.

hromosvod

Oprava a revize hromosvodu

Kostelíček na stránkách tisku

Liběchov chce získat svou dominantu

MF Dnes 10. 5. 2016

kostelik clanek 2plus2

5+2 dny Mělnicko 29. 5. 2016

Hudebně-literární pásmo

V neděli 17. 4. jsme se sešli v 15:00 v kostelíčku, kde nás v rámci jarního literárně-hudebního  pásma čekal koncert vokálního hudebního tělesa KrisKros kvintet a čtení z literárních děl s vazbou k Liběchovu.
Byla to snad první akce, při níž nám počasí příliš nepřálo. Přesto ale ti praví nadšenci dorazili v silné sestavě, a byli odměněni nádherným zážitkem.
Že se kostelíček může pyšnit výjimečnou akustikou, jsme věděli už dávno. Proto v něm také koncerty rádi pořádáme a navštěvujeme.
Ale co dokáže v takových podmínkách pětice nádherně intonujících a dokonale ladících hlasů KrisKros kvintetu, podtržená ještě skvělým výběrem písní, bylo velkým překvapením pro všechny.

Čtené úryvky z literárních děl v přednesu Ilony Bílkové a Jiřího Koktana jistě mnohého posluchače inspirovaly k zamyšlení nad dávnou i nedávnou minulostí, současností a možnou budoucností nejen chátrajícího kostelíčka, ale i Liběchova a celého našeho světa, v němž žijeme a sdílíme radosti i starosti.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě akce, statečným návštěvníkům, kteří se nebáli deště, a samozřejmě především interpretům za úžasný zážitek.
Děkujeme vokální skupině KrisKros Kvintet za nádherné hudební vystoupení.
Děkujeme paní Iloně Bílkové a panu Jiřímu Koktanovi za přednes úryvků literárních děl.
Děkujeme Městskému úřadu Liběchov za zapůjčení prostor infocentra jako zázemí pro účinkující.
Děkujeme skautskému oddílu – přístavu Modrá kotva za zapůjčení židlí z klubovny.
Děkujeme panu Janu Rodrovi a zaměstnancům městského úřadu za dopravu židlí a lavic.
Děkujeme SDH Liběchov za protipožární dozor.
Děkujeme paní Pokorné za zhotovení podsedáků, které jsme v chladném počasí velmi ocenili.
Děkujeme paní Martě Buškové, Věře Vítové a dalším zručným pekařkám za přípravu pohoštění.

IMG_1086

IMG_1092

Fotogalerie na stránce akce.

Vzpomínkový pietní akt 

V den výročí požáru kostela, ve středu 13. dubna 2016 od 17.00 hodin, se konal pietní akt, pořádaný spolkem Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka, za účasti zastupitelů města, občanů a školní mládeže. V bývalé hrobce kostela Svatého Ducha a Božího Hrobu v Liběchově byla připomenuta pohnutá historie panské hrobky.

krypta
Na městském hřbitově pak byl přednesen výčet pohřbených osob a na hroby s veškerými ostatky položeny květiny.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě i průběhu pietního aktu podíleli, a také všem, kteří tuto myšlenku přišli podpořit. Nesmírně si vážíme hojné účasti, která svědčí o zájmu nejen občanů Liběchova o napravení křivd minulosti a uznání kulturního odkazu předků.

4

Za každého pohřbeného děti položily na hroby rozkvetlé jarní snítky.

V sobotu 2. dubna uspořádal spolek komentovanou vycházku po nejzajímavějších liběchovských památkách. Počasí nám od začátku přálo, nádherný slunečný jarní den přivítal v půl desáté před zámkem Liběchov mnoho desítek nadšenců.
Na své si přišly i děti, které si určitě budou do budoucna pamatovat jméno sochaře Václava Levého, hrdiny pohádky o zámeckém kuchtíkovi a slavnostním dortu.  Mnoho z nich zaujaly také úkoly v připravených pracovních listech, díky nimž si hravou formou mohly ověřit, co si o Liběchovu poslechly a zapamatovaly.

IMG_0790
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z minulosti liběchovského zámku a přilehlých historických budov. Po procházce parkem jsme pokračovali k bývalé sladovně a pivovaru, o nichž se nadšenci pro tuto tematiku mohou dočíst další podrobnosti i v teprve před několika týdny vydané publikaci Pivovary Mělnicka.
Následovala prohlídka barokního kostela sv. Havla včetně interiéru, po níž jsme vystoupali křížovou cestou ke kostelu sv. Ducha a sv. Hrobu.

Malá fotogalerie, zpracování a popisky od ing. Janáčka.

Máme radost, že jsme měli příležitost setkat se s mnoha nadšenci, kteří smýšlejí podobně, a těšíme se proto na další akce.
Děkujeme panu Ing. Josefu Janáčkovi, liběchovskému kronikáři, za poutavý výklad, kterým nám přiblížil slavnou minulost Liběchova z dob, kdy bylo naše město živým a pulsujícím centrem kultury, z dob, kterým bychom Liběchov jednou rádi znovu přiblížili.
Doufáme, že si nadále zachováme přízeň vaši i přízeň počasí :-)
Velmi rozsáhlá fotogalerie z akce  viz podrobné info.

Reprezentační ples na zámku Mělník

V sobotou 20. února uspořádal Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka svůj první  benefiční reprezentační ples, a to v krásných prostorách vyhlídkové restaurace zámku Mělník.

ples melnik

Děkujeme všem, kdo přispěli svým dílem k nádherné přátelské atmosféře a k jeho úspěšnému výsledku.
Více viz podrobné info.

Liběchovský ples

V sobotu 23. 1. 2016 jsme společně s městem Liběchov v SOU na Boží Vodě uspořádali pro všechny příznivce tance, hudby a společenského života Liběchovský ples.
Více viz podrobné info.

Z loňského roku:

Koledy v kostelíčku 2015

Posvícení – nedělní koncert

Nový článek o kostelíčku od pana kronikáře Ing. Josefa Janáčka

V rubrice Kostelíček mapuje historii i současnost památky článek Liběchovského kronikáře, přinášející spoustu zajímavých informací i unikátní fotografie.

Interview s předsedkyní rady spolku MUDr. Žáčkovou

V týdeníku Mělnicko č. 43 z 20. října 2015 si můžete přečíst rozhovor s paní MUDr. Lucií Žáčkovou, předsedkyní rady spolku Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka. Čtenářům v něm přibližuje motivace i plány spolku.