Vernisáž, beseda a vzpomínkový akt

Vernisáž výstavy Liběchovský kostelíček na viniční hoře, beseda, vzpomínkový akt na hřbitově a mše za rod Villani a rod Veithů

V sobotu 8. dubna se v restauraci Rašínky v Liběchově uskutečnila vernisáž s besedou. Kromě výstavních panelů věnovaných historii kostela sv. Ducha a Božího Hrobu, osobnostem s kostelíčkem i Liběchovem jako takovým spojeným, patronátní panské hrobce v kryptě kostela, obnově hrobů, do nichž byli zesnulí z hrobky přemístěni, a vybudování památníku, několika ukázkám výtvarných zobrazení kostelíčka očima renomovaných výtvarníků i amatérských nadšenců a kulturním akcím ať už přímo v kostelíčku, nebo kostelíčka se týkajících. Kromě nich si mohli přítomní prohlédnout několik artefaktů nalezených ve hrobech během jejich úklidu a rekonstrukce či rodokmen rozvětveného rodu zakladatele kostelíčka.
Sešli jsme se v hojném počtu, kromě výstavy samotné si tak návštěvníci užili i pohodové posezení u občerstvení s přáteli i nově poznanými známými v příjemném rozhovoru.
Řady členů spolku již na konci loňského roku jako čestný člen obohatil potomek rodu Veithů, pan Zdenek Rudolf Waagner z Wallernstädtu, kterému spolek při této příležitosti  předal členský list. Příbuzný zakladatele kostelíčka pan Červenka, který akci také navštívil, připravil hostům milé překvapení v podobě prezentace zvukového záznamu vzpomínek svého strýce, který dokládá, že rod Villani má svůj významný podíl nejen na historii Liběchova, ale později i na vzniku samostatné Československé republiky a její správě a rozvoji v obtížných dobách.
Místopředsedkyně spolku, paní Andrea Vítová, přiblížila návštěvníkům i další pozoruhodnou osobnost tohoto rodu. Karel Bartoloměj Ignác baron Villani de Pillonico, jak zní jeho vlastní plné jméno, byl šlechtic, liberální politik, výrazný český vlastenec a básník, který publikoval pod uměleckým jménem Drahotín Maria baron  Villani.
Na hřbitově jsme pak věnovali zesnulým osobnostem spojeným s historií Liběchova vzpomínku a modlitbu. Po pietním aktu následovala zádušní mše za tyto rody v kostele sv. Havla. Působivá varhanní hudba a inspirující kázání zanechaly ve všech přítomných hluboký dojem.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na úspěšném průběhu celé akce.
Za vlastní přípravu výstavy – textové a grafické práce děkujeme paní Mgr. Andree Vítové, PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, PhD., Jitce Novákové a Pavle Zandlové.
Děkujeme všem přátelům a podporovatelům kostelíčka a spolku, kteří poskytli materiály k prezentaci.
Děkujeme panu Jiřímu Prokopcovi poskytnutí prostor restaurace Rašínky a jejímu kolektivu pod vedením paní Kalašové za vzornou obsluhu a příjemnou atmosféru.
Městu Liběchov za zapůjčení nástěnek k výstave. Za dopravu těchto nástěnek děkujeme paní Janě Dvořákové.
Děkujeme P. Mgr. Anselmu Pavlu Křížovi, O.Praem., za vzpomínkový akt na hřbitově a za mši svatou za rodiny Villani a Veithů.
Děkujeme panu Šimonu Rozborovi za hudební doprovod na trubku při vzpomínkovém aktu na hřbitově.
Děkujeme členům spolku a rodinným příslušníků za instalaci výstavy, přípravy vernisáže a následný úklid.

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili sbírku římskokatolické farnosti Liběchov, jejíž výtěžek byl 6 562, Kč.
Prostředky budou použity na likvidaci červotoče v liběchovském kostele.