Dny evropského dědictví 2017

9.-10. září proběhly v Liběchově Dny evropského dědictví za  obrovského zájmu veřejnosti.
Zámek, Rašínův včelín, kostel sv. Ducha a Božího Hrobu, kulturní program, odborné přednášky z minulosti města a veřejná debata přivedly do Liběchova množství návštěvníků.

Foto Jan Bína.

Všem, kdo se podíleli na organizaci a podpoře celé akce, srdečně děkujeme.
Děkujeme návštěvníkům všech akcí Dnů evropského dědictví za jejich zájem a hojnou účast.
Regionálnímu muzeu Mělník za přizvání k realizaci projektu.
Děkujeme rodině Homolkových a panu Jiřímu Prokopcovi za zpřístupnění objektů liběchovského zámku a Rašínova včelína. Paní Haně Faix za zapůjčení rodinných fotografií k výstavě. Paní Marii Brožové za zapůjčení kroniky starosty Liběchova pana ing. Františka Homolky k výstavě a též za zapůjčení židlí a stolů pro kulturní program.
Děkujeme Výzkumnému ústavu včelařskému, stanici Liběchov za nádhernou prezentaci včelína jak z hlediska historického, tak z hlediska včelařského, včetně programů pro děti. Zejména pak paní ing. arch. Dagmar Šormové, panu ing. Pavlu Kirchnerovi a panu Jiřímu Junkovi. Za práci s dětmi děkuji paní Pavle Zandlové.
Děkujeme panu ing. Josefu Janáčkovi za výklad u kostela svatého Ducha.
Děkujeme za krásný výklad eposu Vlasta v sale terreně paní Mgr. Andree Vítové a za expresivní výklad historie zámku paní PaeDr. Aleně Duhajské, dále panu PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, PhD., za komentovanou prohlídku zámecké zahrady.
Děkujeme panu Mgr. Milanu Svobodovi za organizaci pořadu Dobře utajené housle a výstavu předmětů z pozůstalosti Miroslava Horníčka.
Děkujeme skautskému oddílu Modrá kotva Liběchov za samostatnou organizaci odpoledne pro děti v zámecké zahradě. Vedení se ujali pánové Mgr. Jaromír Kubec st. a Bc. Jaromír Kubec ml. a manželé Postlovi. Děkujeme panu majoru Lelkovi za odborný výklad při prohlídce bunkru.
Děkujeme mělnickému pěveckému sboru Chrapot za krásný závěrečný koncert.
Velmi také děkuji členům našeho spolku a našim blízkým spolupracovníkům za realizaci obsáhlé výstavy Co neodnesl čas, vzala voda. Jmenovitě to jsou: MUDr. Šárka Bínová, Boris Stojanov, Marcela Vaňhová, Ing. Jan Bína, PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D, za pomoc při instalaci děkuji Ing. Haně Brožové a JUDr. Lubomíru Brožovi.
Děkujeme panu Ing. Miroslavu Liederhausovi za zhotovení originálního skleněného střevíčku pro Popelku.
Děkujeme paní Ludmile Dostálové za květinovou výzdobu.
Děkujeme paní Emilii Erbenové za organizaci rautu a přilehlých prostor.
Děkujeme paní Martě Buškové, paní Věře Řezníčkové, paní Blance Veverkové a paní Josefě Fiedorové za pomoc při občerstvení.
Děkujeme za přípravu dobrot paní Martě Buškové, pan Marii Richterové a paní Marcele Vaňhové.
Děkujeme všem, kdo nám pomáhali při úklidu a přípravě zámeckých prostor:
Paní Miloslavě Trojánkové, paní Emilii Erbenové, paní Jarmile Poláčkové, manželům Vítovým, manželům Brožovým, panu Ing. Pavlu Kirchnerovi, panu Jiřímu Junkovi, panu Josefu Královi.
Všem členům spolku a jejich rodinným příslušníkům.

Děkujeme sponzorům akce:
MP Logic, s. r. o. – lékárna Liběchov
Elektromarket servis, s. r. o.
Tisk 64
Mgr. Milan Svoboda
Ing. Hana Brožová
Rezidence Liběchov

 

Dny evropského dědictví Liběchov
Prohlídky saly terreny liběchovského zámku, tamtéž kulatý stůl na téma budoucnosti kostelíka Ducha sv. a v podvečer literární program věnovaný památce herce M. Horníčka. Zpřístupněn bude také včelín v areálu tzv. Rašínových objektů a s průvodcem bude možno poznat exteriér a okolí kostelíka Ducha sv. a Božího hrobu.
Výstavu Co neodnesl čas, ale vzala voda instalovanou na zámeckém nádvoří je možné navštívit během prohlídek zámku a též během sobotního odpoledne.
Podrobný program Dnů evropského dědictví Liběchov 9.-10. září zde.

Co neodnesl čas, ale vzala voda
Výstava mapující historii liběchovského zámku a zahrady od roku 1967 po současnost.
Spolek Liběchov sobě pořádá tento rok již podruhé Dny evropského dědictví v Liběchově. Opět budou zpřístupněny některé liběchovské památky jako kostel sv. Ducha a sv. Hrobu, Rašínův včelín a hlavně liběchovský zámek. Kromě komentovaných prohlídek, nově i pro děti, bude v zámku připraven bohatý kulturní program. Jako první událost, na kterou bychom Vás chtěli pozvat je výstava, o které není zmínka na plakátu, neboť myšlenka výstavu uspořádat se formovala pomalu a nebylo dlouho jasné, zda takto obsáhlý projekt do Dnů evropského dědictví zvládneme. Tak tedy, 9.9.- 10.9. 2017 bude na nádvoří liběchovského zámku otevřena výstava mapující historické události na zámku a v zámecké zahradě. Prohlédnete si historické fotografie zámku, které mimo jiné připomenou průběh rekonstrukce zámku a zámecké zahrady a také expozici asijské sbírky Náprstkova muzea. Nahlédneme do bohatého kulturního dění v liběchovském zámku, které bylo přerušeno fatální povodní v roce 2002. Protože historie budovy je vždy spjata s lidmi, kteří ji vlastní, obývají či jsou v ní pracovně činí, tak součástí naší výstavy budou i medailonky osobností se zámkem a s Liběchovem spojených.

pozvánka DED

Těšíme se na další setkání

ED