Svatodušní pouť 2021

Srdečně Vás zveme v sobotu 22. května na Svatodušní pouť ke kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže v Liběchově. Jedná se již o čtvrtý ročník obnovené akce, která mívala v Liběchově několikasetletou tradici.
Ke Slavnosti seslání Ducha svatého patří i lidského ducha povznášející a naději přinášející hudba. Proto máme radost, že se můžeme těšit na komorní sestavu členů Hvězda, chrámový sbor a Poutní dechový soubor tvořený hudebníky VDO Mělník. V interiéru kaple bude instalována výstava věnovaná Panně Marii.Poutní mše se uskuteční v kostele sv. Havla.


Svatodušní pouti se tradičně konaly u příležitosti Slavnosti seslání Ducha svatého, také nazývané Letnice. Ty se slaví padesátý den po Velikonocích a 10 dnů po svátku Nanebevstoupení Páně. Letnice jsou svátkem seslání Ducha svatého na apoštoly, celou církev a každého křesťana. Jsou vyvrcholením a naplněním Velikonoc.

El Greco, Seslání Ducha svatého

Seslání Ducha popisuje pátá kniha biblického Nového zákona Skutky apoštolů. Podle Ježíšova pokynu se po jeho odchodu na nebesa učedníci společně modlili a očekávali nadpřirozenou posilu z nebes, o níž Ježíš několikrát mluvil již před svým ukřižováním a zmrtvýchvstáním – Ducha svatého. V den Letnic (židovský svátek) ráno se za hukotu podobného vichřici objevily se ohnivé jazyky a nad každým z učedníků spočinul jeden z nich. Svatý Duch, který na ně sestoupil, je naplnil silou zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce a pod vlivem Ducha začali mluvit v různých jazycích. Jeruzalémští spolu s cizinci a návštěvníky města slyšeli hukot a sběhli se na místo, kde se učedníci nacházeli a užasli, protože slyšeli, že učedníci mluví jejich vlastním jazykem o Božích skutcích. Ptali se jeden druhého, co to má znamenat a nevycházeli z údivu. Na domněnku, že jsou opilí odpověděl apoštol Petr a poukázal na příslib příchodu Ducha svatého. Svým kázáním zasáhl srdce mnoha shromážděných, kteří se nechávali křtít.