Admin

Březen 13, 2018

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově různého věku i zájmů, spojuje nás právě vztah ke kostelíčku. Nepolitický spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o tuto památku a její okolí, ale rovněž více přiblížit občanům i návštěvníkům Liběchova toto místo s neopakovatelným geniem loci jako prostor pro setkávání u příležitosti koncertů a dalších kulturních akcí. V současné době se zaměřuje i na pořádání různých charitativních kulturních a společenských akcí na podporu kulturních památek Liběchova.  Poslední velkou proběhlou akcí, jíž dokonce propůjčilo záštitu MInisterstvo kultury ČR, byla úspěšná obnova dvousetleté tradice svatodušních poutí ke kostelíčku, příští akcí budou opět Dny evropského dědictví v září 2018.
Těšíme se na setkávání s Vámi.
strawberries

Ohlédnutí za sobotní svatodušní poutí a poděkování

19.5. proběhla Svatodušní pouť v Liběchově. Zůstal nejen dobrý pocit z vydařeného dne, ale několikaměsíční přípravy vedly i k vytvoření hodnot trvalejších. Hlavně je tím míněna oprava zvonu v kostele sv. Havla, který se v Liběchově rozezní každý den v určitou hodinu. Mezi Vehlovicemi a Liběchovem byla z roští vyřezána a tím obnovena cesta Kašpárka. Zámecká zahrada v Liběchově doslova rozkvetla a vábí k relaxaci nejen turisty, ale i místní obyvatele.
Nic z toho by se nepodařilo bez vzájemné pomoci organizátorů pouti a bez nezištné pomoci mnoha dobrovolníků.
Děkujeme Římskokatolické farnosti Liběchov zastoupené P. Anselmem Křížem za uspořádání veřejné sbírky na zvon a za zorganizování sváteční mše celebrované převorem Strahovského kláštera P. Bartolomějem Marianem Čačlíkem. Děkujeme za nápad spolku Vehlovská kaplička podílet se společně na obnově Kašpárky, protože bez jejich techniky a chlapské síly bychom nebyli schopni dokončit ani část na liběchovském konci. Děkujeme panu Josefu Homolkovi, že důvěřoval našim plánům a sám aktivně pracoval na zvelebování zámecké zahrady.

Poděkování patří všem majitelům zámku za zpřístupnění zámku a zámecké zahrady veřejnosti.
Velmi si ceníme nezištné pomoci studentů mělnického gymnázia, SOU Liběchov a liběchovských skautů z oddílu Modrá kotva.
Děkujeme také všem těmto dobrovolníkům:
Rodinám Žáčkových, Bínových, Postlových, Zandlových, Vítových, Lubomíru a Haně Brožovým, paní PaedDr. Aleně Duhajské, panu Kolmanovi, paní Ludmile Klimovičové, PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, paní Martě Buškové, paní Ludmile Dostálové, paní Josefa Fiedorové, paní Marii Nesměrákové, paní Anně Hranáčové a ostatním seniorkám, Mgr. Marcele Vaňhové, MgA. Jitce Navrátilové, Ing. Báře Kasalové, Báře Veselé, panu Miroslavu Zrzáňovi, paní Janě Králové, panu Vladimíru Jiránkovi.

Děkujeme městu Liběchov za zapůjčení stanů a parkoviště, dále firmě EMS Liběchov, liběchovským a vehlovickým hasičům, Litoměřickému chrámovému sboru, varhaníku panu Vošvrdovi, panu Petru Cibulkovi za vedení žesťového kvintetu a zprostředkování hudby na taneční zábavě.
Za realizaci kulturního programu děkujeme MŠ a ZŠ Liběchov, DDŠ Liběchov, vokální skupině KrisKrosKvintet, skupině Jack Daniel´s Band, bronzovému medailistovi na MS v Číně v kung-fu Jakubu Miřatskému a šermířskému sboru COLONIA NOVA, chovatelkám koní paní Kratochvílové a paní Šantinové.

Svatodušní pouť se vydařila

19. května jsme ve spolupráci s Římskokatolickou farností Liběchov a Spolkem Vehlovská kaplička navázali na dvousetletou tradici svatodušních poutí ke kostelu svatého Ducha a Božího hrobu v Liběchově. Letošní pouť ke kostelíčku upozornila také na neutěšený stav samotné kulturní památky. Poslední opravu kostelíka provedl v roce 1928 Ing. František Homolka. Poté kostel už jen převážně chátral a dnes je z bezpečnostních důvodů uzavřen. Pouť včera svou návštěvou podpořil i ředitel odboru muzeí Ministerstva kultury ČR Mgr. Pavel Hlubuček, který se zajímal o kostelíček a také o postoj města a spolku k samotné obnově památky. Dalším významným hostem v Liběchově byl včera převor Strahovského kláštera Bartoloměj Marián Čačík, O. Praem, který vedl sváteční mši. V zámecké prosluněné zahradě probíhal celý den kulturní a zábavný program, který společně uvedli organizátoři pouti a zahájila ho místostarostka města Ing. Pavla Veverková. Návštěvníci využili možnosti si prohlédnout zámek, poslechnout dobrou muziku, občerstvit se a pobavit se u dětských představení. V zahradě bylo i několik dílen – skautská čajovna, výtvarná dílna a ekologická dílnička. Náš projekt získal záštitu Ministerstva kultury ČR.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách a úspěšném průběhu celé akce, děkujeme také návštěvníkům a těšíme se, že se s vámi všemi budeme při milých příležitostech setkávat i v budoucnu.

 

« 1 z 2 »

Přípravy na Svatodušní pouť v Liběchově ( 19.5. 2018) vrcholí

Organizátoři poutě a ostatní dobrovolníci nezaháleli. Zámecká zahrada je upravena tak, aby v ní mohl proběhnout kulturně zábavný program pouti a bylo zde zároveň i dostatek místa pro relaxaci návštěvníků. Uvnitř zámku se uklízely některé sály a nádvoří. V sobotu 19.5. zde proběhnou v 9,30 hod. a v 10,30 hod. komentované prohlídky zámku a v 15,30 hod. zde vystoupí vokální soubor KrisKros.
V kostele sv. Havla byla vyčištěna půda od holubího trusu, kterého nakonec bylo 5 tun. Nyní může být nainstalován opravený zvon a pokud se vše podaří, tak ho během pouti uslyšíme. Prostory kostela jsou tedy důstojně připraveny pro sváteční mši. Na cestě z Vehlovic do Liběchova, kudy půjdou poutníci, proběhly práce jako vytrhávání kořenů, zpevňování cesty, a odklízení odpadu. Práce je na Kašpárce stále ještě dost a to hlavně na úseku blíže Liběchovu. Mile nás překvapila pomoc liběchovských skautů, je zřejmé, že jsou děti ve skautu dobře vedeny.
skauti

Poslední dubnová brigáda

Pokud můžete a práce na vlastní zahrádce vám to dovolí, přijďte nám zítra v sobotu 21. dubna v 9 hodin pomoci s úklidem v zámecké zahradě a na cestě Kašpárce. Sraz před zámkem v 9 hodin. Budeme hrabat zbylé listí, klestí, uklízet odpadky. Vezměte si tedy rukavice, hrábě.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Pravoslavná církev odstoupila od smlouvy s Národním muzeem o odkoupení kostelíčka

Velký obrat nastal v situaci okolo kostelíčka – na základě jednání s městem a rozhořčení velkého množství liběchovských občanů zástupce Pravoslavné církve v českých zemích, která pro mnohé překvapivě kostelíček získala, dnes od smlouvy uzavřené s Národním muzeem odstoupil.

O novém vývoji kauzy prodeje kostelíčka informuje na webu města Liběchov paní starostka Vladimíra Zralíková.
http://www.libechov.cz/index.php…

Pietní akt u památníku

V sobotu 14. dubna a proběhla u památníků K.H. Villaniho a příslušníků rodiny Veithů vzpomínka na tyto významné předky a v podobném duchu proběhlo i krátké posezení v restauraci U Přemysla. Děkujeme panu faráři, že i podvečerní mše byla věnována těmto liběchovským osobnostem.
Rádi bychom se jako spolek vyjádřili i k současné situaci s kostelíčkem.
I my jsme byli překvapeni, tak jako mnozí v Liběchově, jak se situace s koupí kostelíčka vyvinula. Budeme i nadále podporovat město Liběchov v usilování o získání této památky do vlastnictví města, tak jak máme uvedeno v našich stanovách. Pokud by kostelíček připadl jinému subjektu, budeme se zajímat o to, jak bude tato památka opravena a jaké bude další její využití a to zejména pro obyvatele Liběchova.

vrba

Vzpomínkový akt v sobotu 14. dubna

V sobotu 14. dubna v 15.30 hodin se u příležitosti výročí požáru kostelíčka po zásahu bleskem při první jarní bouři uskuteční vzpomínkový akt u památníku na opravených hrobech na liběchovském hřbitově, kde jsou uloženy ostatky Karla Hyacinta Villaniho a příslušníků rodiny Veithů, majitelů Liběchovského panství a mecenášů našeho města, původně pohřbených v kryptě kostelíčka. Po pietním aktu bude následovat mše za tyto rody v kostele sv. Havla.
Přijďte spolu s námi věnovat vzpomínku těm, kdo se zasloužili o rozkvět Liběchova, a připomenout si, že o dědictví, které nám zanechali, je třeba pečovat, aby i budoucí generace mohly obdivovat onu důstojnou krásu, ze které dýchá historie.

Památník na opravených hrobech.

Den Země Gymnázia Jana Palacha Mělník

Studenti a profesoři mělnického gymnázia se každoročně při příležitosti Dne Země účastní různých projektů. Několik tříd se letos zapojilo také do přípravy Svatodušní pouti v Liběchově, a to jak úpravou cesty Kašpárky pod vedením spolku VEKAP a paní profesorky Pořízkové, tak jarními zahradnickými pracemi v zahradě zámku Liběchov, kde pracovalo asi 80 studentů pod vedením pedagogů paní profesorky Daníškové, Dvořákové, Sekulové a pana profesora Šimánka. Odborné vedení zajistilo SOU Liběchov, jemuž děkujeme také za zapůjčení nářadí.
Děkujeme paní Bc. Otilii Kopřivové, která práce odborně vedla, jakož i třem studentům učiliště, kteří při pracích pomáhali.
Po čtyřech hodinách práce se díky pečlivému vyhrabání trávníků, očištění schodiště a kašny a úklidu po zmlazení živých plotů a shrabání listí se v zahradě jako zázrakem probudilo jaro a pod ostříhanými habry vykoukly rozkvetlé sasanky.