PIETNÍ MÍSTO V KOSTELE SVATÉHO DUCHA V LIBĚCHOVĚ

Chceme říci:  Vážíme si Vás, děkujeme!  
Liběchov sobě – spolek za záchranu kostelíčka se od okamžiku svého vzniku zajímá nejen o osud místního kostela sv. Ducha a Božího hrobu. Připomínáme také významné postavy v historii Liběchova a jejich působení – a snažíme se tak posílit povědomí o mnohdy zapomenutých osobnostech, které kdysi dávno utvářely podobu místa, ve kterém dnes žijeme.
Na opravených hrobkách, v nichž  spočinuly ostatky  liběchovských pánů, vyzvednuté kdysi z krypty kostelíčka, jsme v roce 2016 nechali zhotovit důstojný památník – a nyní bychom rádi udělali další krok. Vítáme obnovu kostela sv. Ducha a chtěli bychom navrhnout, aby v jeho kryptě vzniklo pietní místo, důstojně připomínající prvotní účel stavby a její historii, včetně těch, kdo se o ni zasloužili.
Co nás k tomu vede? Většina  z nás přece vzpomíná na své předky – někdy s láskou, jindy s humorem a někdy i s kritikou. V  každé rodině se ovšem vyskytovali lidé, kteří ovlivnili život svých následovníků o něco významněji – a  tedy na ně více vzpomínáme, vyprávíme o nich  našim dětem, vnukům, pravnukům… Bývalo přitom vždy dobrým zvykem, že rodiny udržovaly hrob, kde mohly svým blízkým položit květiny a poděkovat za péči, lásku, zděděné vlohy a nezřídka i majetek. Náhrobky se jmény a životními daty pro nás uchovávají  historii rodiny i tam, kde si již nepamatujeme. Pak najednou zjistíme, že ten pradědeček, o kterém jsme jen slyšeli, nejen postavil náš dům, ale byl třeba i vynikající řemeslník a že měl o dvacet let mladší prababičku…. To jsou okamžiky ryze soukromé, které patří jen nám.
Ale pak jsou také osobnosti nebo skupiny lidí, které různým způsobem ovlivnily historii měst i celých zemí. A právě k jejich uctění jsou budována pietní místa a památníky. Rozvoj našeho města  byl po staletí úzce spojen s majiteli liběchovského zámku. Někteří z nich jsou pochováni v kostele sv. Havla a jeho okolí.  Když se v 17. století  do Liběchova přiženil Karel Hyacint svobodný pán Villani, slunné Polabí mu připomínalo jeho rodnou Itálii.  Na jižní stráni nad Liběchovem nechal vybudovat vinice a na jejím vrcholku pak kostel, který si určil za místo svého posledního odpočinku. Ve zdejší kryptě bylo posléze pohřbeno i 26 příslušníků rodiny Veithovy.
Také všichni další majitelé zámku uctívali své předchůdce, o kostel se starali, opravovali jej a dávali sloužit mše za zemřelé. Ve druhé polovině dvacátého století však „kostelíček“ čekala pohnutá doba. Jejím vyvrcholením bylo přemístění zneuctěných ostatků do neoznačených hrobů na liběchovském hřbitově – bez jakéhokoliv obřadu a označení.
Historii nelze přepsat. Domníváme se však, že by se lidé, kteří se o Liběchov tolik zasloužili, měli aspoň symbolicky „vrátit“ do krypty kostela. Spolek proto nechal vypracovat návrh pietního místa PhDr. Vítězslavem Štajnochrem, Ph.D., který je též autorem výše zmíněného památníku na místním hřbitově.
Návrh byl měl shodným pojetím a užitím stejných materiálů spojit oba památníky. Výkresy a popis pietního místa jsme předali k posouzení zastupitelům města a požádali jsme o jeho předání architektům, kteří projektovali rekonstrukci kostela.
Pro mnohé z nás je těžké představit si výsledek pouze z plánů, proto jsme se rozhodli  připravit výstavu modelů jednotlivých částí pietního místa, z nichž některé budou zpracovány v reálné velikosti. Srdečně Vás tímto zveme na výstavu do kaple liběchovského zámku. Věříme, že se v duchu moderní doby důstojně vypořádáme s minulostí a řekneme těm, po nichž jsme zdědili krásné město: „Vážíme si Vás, děkujeme!“

MUDr. Lucie Žáčková, předsedkyně rady spolku

pietni akt 2020

Ohlédnutí za projektem Mluvme spolu

Podívejte se s námi, jak probíhal projekt, který propojil aktivitu liběchovských škol, našeho spolku, místních skautů, mnoha dobrovolníků i rodiny majitelů zámku Liběchov, aby výsledkem bylo zkrášlení místa, kde mnozí Liběchovští i hosté z daleka mohou příjemně trávit svůj volný čas.

Poslání celého projektu je jasné: mluvme spolu – protože to má smysl!

Koncert v Hoštce

Krásný koncert na podporu opravy vzácných historických nástrojů ( varhan v kostele sv. Otmara v Hoštce a varhan v kostele sv. Havla v Liběchově ) proběhl v Hoštce. Děkujeme velice všem účinkujícím. Za fotodokumentaci  koncertu pro dvoje varhany, který se nesl se v krásném a přátelském duchu, velmi děkujeme paní Ireně Nádvorníkové.
Skvělí hudebníci paní Marie Maříková, pan Jiří Knotte a všichni nadaní hoštečtí muzikanti Klekerovi si plně zasloužili nadšený potlesk spokojeného publika.
Těšíme se na další společné projekty, které rozdávají radost, a přitom přinášejí užitek v podobě záchrany našeho kulturního dědictví.

1 2 3 3apůl 4 5 6

Víkend 12.-13. 10. podpořil liběchovské památky

O sobotním Svatohavelském posvícení měli návštěvníci Liběchova díky vstřícnému přístupu rodiny majitelů zámku a spolku Liběchov sobě, který zajistil komentované prohlídky, další možnost nahlédnout do interiérů významné kulturní památky, kde byly vystaveny jednak plány kostelíčka z roku 1965 od pana Karla Lojky, jednak návrh pietního místa v kryptě kostelíčka od PhDr. Vítězslava Štajnochra, PhD. Během výkladu se návštěvníci seznámili také s dávnou i novodobou historií zámku a měli možnost přispět  do kasičky veřejné sbírky na opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu.
Neděle se rovněž nesla v kulturním duchu. V kostele sv. Havla proběhl první ze dvou koncertů pro dvoje – liběchovské a hoštecké – varhany. Mladí hudebníci Klekerovi z Hoštky předvedli v kostele sv. Havla své výjimečné hudební nadání zúročené pílí. Profesionální varhaník Miloslav Šimek tentokrát místo chrámových varhan rozezněl elektronický nástroj – oprava varhan v kostele sv. Havla je opravdu akutní a jejich stav již koncertní použití neumožňuje. I to výmluvně vypovídá o potřebnosti veřejné sbírky vyhlášené Římskokatolickou farností Liběchov.
Děkujeme skvělým hudebníkům a děkujeme také všem příznivcům kultury, kteří přišli tento projekt podpořit.

Varhaník pan Miloslav Šimek s předsedkyní spolku Liběchov sobě MUDr. Lucií Žáčkovou

před_kostelem2

Mladí hudebníci z Hoštky, Vlasta, Jiří a Štěpán Klekerovi, před kostelem sv. Havla v Liběchově.

velká_děkovačka

Společné rozloučení všech muzikantů s posluchači po skvělém hudebním zážitku.

MUDr. Lucie Žáčková s „mužskou sekcí“ účinkujících.

Dvě výstavy na zámku

Srdečně zveme v sobotu 12. 10. u příležitosti Svatohavelského posvícení na zámek Liběchov, kde si můžete prohlédnout dvě výstavy týkající se kostelíčka. Jedna z nedávné minulosti, druhá jak bychom rádi věřili, z blízké budoucnosti
zámek otevřen NÁVRH PIETNÍHO MÍSTA

Dva koncerty pro dvoje varhany

Varhany, hudební nástroj právem nazývaný nástrojem královským, jsou neodmyslitelně spojeny s prostředím evropských chrámů a kostelů, patří k naší bohaté historii a kulturní tradici a člověka provázely na jeho životní pouti doslova od kolébky do hrobu.
Zaslouží si proto naši úctu a především péči, která dokáže jejich hlas provést napříč staletími v podobě čistých, velebných tónů, aby jej mohli obdivovat i naši potomci.
Liběchov sobě proto podporuje veřejné sbírky liběchovské i hoštecké farnosti na opravy varhan v kostele sv. Havla v Liběchově a sv. Otmara v Hoštce a srdečně zve posluchače k účasti na koncertech projektu Dva koncerty pro dvoje varhany, který na tyto sbírky přispěje.
Projektu udělil záštitu J. E. Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický, a města Liběchov a Hoštka.
Těšíme se na setkání s Vámi.
libechovhostka zastita

Významný den v historii spolku

Právě dnes, 30. 9. 2019, má náš spolek už čtvrté výročí založení.
A protože jsme  přesvědčeni, že tou největší radostí je obdarovávat ostatní, nadělili jsme si k narozeninám ten nejlepší možný dárek.
Na základě darovací smlouvy spolku s městem Liběchov byly dnes převedeny shromážděné finanční dary v hodnotě 225 000 Kč z transparentního účtu spolku na účet města Liběchov na opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu – právě tak, jak to má náš spolek i ve jméně. Zbývající část daru, z účtu veřejné sbírky vyhlášené spolkem, bude následovat.
Děkujeme všem, kdo přispěli jakoukoli formou, ať už přímým finančním darem, dobrovolnickou prací, zakoupením vstupenek či předmětů, věnováním  hodnotných cen do spolkových benefičních dražeb a tombol či jinak – bez Vás by naše práce nebyla možná a díky Vám se nám daří naplňovat účel, pro který jsme před čtyřmi lety vznikli.

Podpis darovací smlouvy. Zprava: Starostka města Liběchov, Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, a předsedkyně a místopředsedkyně spolku Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka MUDr. Lucie Žáčková a MUDr. Šárka Bínová.

Podpis darovací smlouvy. Zprava: Starostka města Liběchov Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková a předsedkyně a místopředsedkyně spolku Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka MUDr. Lucie Žáčková a MUDr. Šárka Bínová.